El CEESIB ofereix , per a  les persones col·legiades,  una  Assegurança de Responsabilitat Civil que dona cobertura a l’exercici professional com a educador o educadora social per a aquelles persones col·legiades que ho  sol·licitin de de manera voluntària.

Per a més informació podeu contactar directament amb el CEESIB.