En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), el COL·LEGI D'EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS DE LES ILLES BALEARS informa que és titular del lloc web www.ceesib.org. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de l'esmentada Llei, el COL·LEGI D'EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS DE LES ILLES BALEARS informa de les següents dades:
El titular d'aquest lloc web és el COL·LEGI D'EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS DE LES ILLES BALEARS, amb CIF G57195786 i domicili social al carrer de JERONI POU, 4 - BAIXOS 2a · 07006, PALMA (ILLES BALEARS), inscrita al Registre d'Entitats Jurídiques de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat del Govern de les Illes Balears (GOIB), a la secció de col·legis professionals de la CAIB, número de registre 200000000034. L'adreça de correu electrònic de contacte és: ceesib@ceesib.org.

Usuari i règim de responsabilitats
La navegació, accés i ús pel lloc web del COL·LEGI D'EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS DE LES ILLES BALEARS confereix la condició d'usuari, per la que s'accepten, des de la navegació pel lloc web del COL·LEGI D'EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS DE LES ILLES BALEARS, totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.
El lloc web del COL·LEGI D'EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS DE LES ILLES BALEARS proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:
 La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis facilitats pel COL·LEGI D'EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS DE LES ILLES BALEARS per a l'accés a determinats continguts o serveis oferts per la web.
 L'ús de la informació, serveis i dades ofertes pel COL·LEGI D'EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS DE LES ILLES BALEARS contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d'enllaços i exempcions de responsabilitat
El COL·LEGI D'EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS DE LES ILLES BALEARS no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals la persona usuària pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
El COL·LEGI D'EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS DE LES ILLES BALEARS declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, el COL·LEGI D'EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS DE LES ILLES BALEARS no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.

Modificacions
El COL·LEGI D'EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS DE LES ILLES BALEARS es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d'ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Protecció de dades
De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat del COL·LEGI D'EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS DE LES ILLES BALEARS amb CIF G57195786 i domicili social situat al carrer de JERONI POU, 4 - BAIXOS 2a · 07006, PALMA (ILLES BALEARS), amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment amb la normativa vigent, el COL·LEGI D'EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS DE LES ILLES BALEARS informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.
L'informem que el tractament de les seves dades està legitimat pel seu consentiment.
El COL·LEGI D'EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS DE LES ILLES BALEARS informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que el COL·LEGI D'EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS DE LES ILLES BALEARS es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.
D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic ceesib@ceesib.org.
Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Propietat intel·lectual i industrial
El COL·LEGI D'EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS DE LES ILLES BALEARS per si mateix o com a cessionari, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu , imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat del COL·LEGI D'EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS DE LES ILLES BALEARS. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, serà d'aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització del COL·LEGI D'EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS DE LES ILLES BALEARS.
L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat del COL·LEGI D'EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS DE LES ILLES BALEARS. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines del COL·LEGI D'EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS DE LES ILLES BALEARS.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció
El COL·LEGI D'EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS DE LES ILLES BALEARS es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.
La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. El COL·LEGI D'EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS DE LES ILLES BALEARS té el domicili a les ILLES BALEARS, Espanya.