DOCUMENTACIÓ A APORTAR

  • Una fotografia tipus carnet.
  • Original i fotocòpia* del DNI.
  • Original i fotocòpia* del títol universitari.
  • Sol·licitud d'alta al CEESIB.
  • Full de domiciliació bancària de les quotes al CEESIB correctament complimentada.
  • Resguard d'ingrés o transferència bancària de la quota d'incorporació i despeses d'expedient al CEESIB, de 70€ al Banc de Sabadell número de compte: ES35 0081 7045 18 0001064615.

Nota: en el supòsit que la junta de govern denegui la sol·licitud d'incorporació, es tornaran els 70 € corresponents a la quota d'incorporació.

 

 Sol·licitud d’alta           Domiciliació bancària

 

 

Aquesta documentació es pot dur personalment a la seu del CEESIB o bé enviar per correu postal (C/ Jeroni Pou 4, baixos 2a – 07006, Palma). Posteriorment, rebràs la comunicació d'alta juntament amb el carnet de col·legiat/da i la clau d’entrada per a accedir als serveis de la web específic per a les persones col·legiades.

(*) Totes les fotocòpies que es presentin es compulsaran gratuïtament al CESSIB presentant l'original