L’ES a Balears és una figura professional que duu efectuant la seva tasca com a tal des de mitjans de la dècada dels 70, en aquella època molt lligada als centres de menors. Als inicis dels anys 80 aquesta figura apareix en els plans de contractació d’institucions públiques (Ajuntaments, Consells insulars, etc.), essent a l’àmbit del Tercer sector on de forma més clara ha estat fent feina en els diferents àmbits d’intervenció.

A la nostra Comunitat Autònoma, com a la resta de l’Estat, el desenvolupament de les polítiques socials han consolidat actuacions i serveis cada vegada més amplis. La incorporació de diverses figures professions en el camp de l’educació i de la intervenció social ha generat reflexions i pràctiques professionals d’acord amb les demandes que la nostra societat exigeix.

En aquesta línia, la creació del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears, el tercer col·legi professional d’ES aprovat a nivell estatal, té la virtualitat de poder articular la participació dels i les professionals que històricament han desenvolupat les funcions d’Educadors Socials i els nous titulats universitaris en Educació Social.

De manera més específica, l’existència del CEESIB permet:

  • Ordenar l’exercici professional, definint i regulant les diferents especialitats professionals i establint les corresponents normes orientadores.
  • Representar els interessos generals de la professió, especialment en les seves relacions amb l’Administració, mitjançant la participació dels òrgans consultius de la mateixa, que cada vegada són més nombrosos.
  • Vetlar per l’ètica professional i pel respecte als drets i interessos dels ciutadans.
  • Promoure i desenvolupar la formació professional i fomentar el perfeccionament científic i tècnic entre les seves persones col·legiades.
  • Organitzar activitats i serveis comuns de caràcter professional, cultural, assistencial, de previsió i anàlogues que siguin d’interès per a les persones col·legiades i la seva pràctica professional. Intervenir com a mediador en conflictes que, per motius professionals, se susciten entre els col·legiats.
  • Fomentar la creació de seccions professionals que permetin el desenvolupament dels diferents àmbits professionals, mitjançant l’estudi, la promoció d’actes formatius i la divulgació.
  • Articular comissions de feina transversals que abordin temes que afecten a la totalitat del col·lectiu professional.