Serveis/Peritatge judicial

La Llei d'Enjudiciament Civil  ordena als Jutjats i Tribunals de l'ordre jurisdiccional civil que sol·licitin als Col·legis professionals en el mes de desembre de cada any l'enviament d'una llista de professionals col·legiats/des disposats a actuar com a perits judicials.

En aquesta línia, el CEESIB elabora un registre en base als i a les professionals que així ho sol·liciten i el fa arribar al Departament de Justícia. Jutjats, Tribunals, persones, entitats, empreses o professionals de l’advocacia que de manera privada vulguin contractar els serveis d’un perit ho faran a través d’aquest llistat. 

REQUISITS

Podran formar part d’aquest registre totes les persones col·legiades que estiguin al dia de les quotes col·legials i que estiguin en possessió de la titulació universitària de diplomatura o grau en Educació Social, o l’habilitació pel supòsit b). 

A banda d’això, s’ha de formular una declaració jurada d'estar al corrent en el compliment dels seus deures tributaris i de no haver incorregut en cap incompatibilitat professional ni estar privat per qualsevol altra raó dels drets que li permetin exercir el càrrec de perit judicial, i sotmetre's a la normativa que regeix les llistes de perits judicials així com als estatuts i Codi Deontològic del/l'Educador/a Social. 

S’hauran d’acreditar certificats d’aprofitament de la formació realitzada en peritatge judicial.
 

LLISTAT

El CEESIB elaborarà un llistat per ordre alfabètic i per illes, el qual remetrà al Departament de Justícia. En el cas de demandar serveis privats de peritatge, es seguirà el mateix llistat. 
 

VIGÈNCIA

La vigència del llistat és d’un any. Les persones ja inscrites al registre, cada any quan s'obri el termini, hauran de comunicar al CEESIB mitjançant correu electrònic la voluntat de renovar per un any més la seva permanència al registre. La no comunicació implicarà la baixa del mateix. 

ATENCIÓ! Llistes tancades fins novembre de 2024.