Serveis/Peritatge judicial

La Llei d'Enjudiciament Civil  ordena als Jutjats i Tribunals de l'ordre jurisdiccional civil que sol·licitin als Col·legis professionals en el mes de desembre de cada any l'enviament d'una llista de professionals col·legiats/des disposats a actuar com a perits judicials.

En aquesta línia, el CEESIB elabora un registre en base als i a les professionals que així ho sol·liciten i el fa arribar al Departament de Justícia. Jutjats, Tribunals, persones, entitats, empreses o professionals de l’advocacia que de manera privada vulguin contractar els serveis d’un perit ho faran a través d’aquest llistat. 

REQUISITS

Podran formar part d’aquest registre totes les persones col·legiades que estiguin al dia de les quotes col·legials i que estiguin en possessió de la titulació universitària de diplomatura o grau en Educació Social, o l’habilitació pel supòsit b). 

A banda d’això, s’ha de formular una declaració jurada d'estar al corrent en el compliment dels seus deures tributaris i de no haver incorregut en cap incompatibilitat professional ni estar privat per qualsevol altra raó dels drets que li permetin exercir el càrrec de perit judicial, i sotmetre's a la normativa que regeix les llistes de perits judicials així com als estatuts i Codi Deontològic del/l'Educador/a Social. 

MÈRITS

Els mèrits a valorar i la seva puntuació són: 

 • Anys d’experiència laboral com a educador/a social. 
  S’atorgarà 1 punt per any treballat com a educador/a social (12 mesos). 
  Els mesos treballats poden ser acumulatius en diferents anys. Els mesos que passin de l’any no contaran. 
  L’acreditació es farà mitjançant certificats d’empresa o contractes on s’especifiqui la categoria d’educador/a social, i s’haurà d’adjuntar una vida laboral. 
 • Anys de col·legiació.
  Es computaran 0,5 punts per any de col·legiació (12 mesos). 
  Els mesos de col·legiació poden ser acumulatius en diferents anys. Els mesos que passin de l’any no contaran. 
 • Hores en formació en peritatge judicial.
  Es sumarà 0,1 punts per hora de formació lectiva en cursos de peritatge judicial amb aprofitament. S’hauran d’aportar els certificats d’aprofitament corresponents. Els que no facin constar el número d’hores es contaran com a 0,1 (una hora). -    
  Es sumaran 0,05 punts per hora de formació lectiva en cursos de peritatge judicial amb assistència. S’hauran d’acreditar els certificats d’assistència corresponents. Els que no facin constar el número d’hores es contaran com a 0,05 (una hora). 

 

LLISTAT

El CEESIB, una vegada valorats els mèrits dels candidats i candidates, elaborarà un llistat per estricte ordre de puntuació, el qual remetrà al Departament de Justícia. En el cas de demandar serveis privats de peritatge, es seguirà el mateix llistat. 
 

VIGÈNCIA

La vigència del llistat és d’un any. Les persones ja inscrites al registre, cada any al mes de novembre, hauran de comunicar al CEESIB mitjançant correu electrònic la voluntat de renovar per una any més la seva permanència al registre. La no comunicació implicarà la baixa del mateix. 

També es poden acreditar els nous mèrits, sense necessitat d’aportar els anteriors a la inscripció. Es farà personant-se a la seu del CEESIB durant la primera quinzena del mes de novembre i aportant la documentació corresponent. Les persones que per motius geogràfics no puguin presentar-se a la seu del col·legi, poden enviar la documentació dels nous mèrits mitjançant el correu electrònic o el correu postal.

 

ATENCIÓ! Llistes tancades fins a novembre de 2020.

Reglament de Règim Intern Perits Judicials